پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
51/1399/1000/34
دوره های اقتضایی
دوره لیست اسامی کارکنان شرکتها
8 ساعت
از 99/11/28
تا 99/12/30
قابل پرداخت : 8
4000مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی