پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بهره برداری و نگهداری شبکه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بهره برداری و نگهداری شبکه
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - فنی
ماهیت دوره : دوره های تخصصی مدیریت منابع آب ایران
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

 • اندازه‌‌گیری‌ جریان‌ آب‌ در شبکـه‌
 • اندازه‌گیری‌ جریان‌ آب‌ در شبکه‌
 • برنامه‌ریزی‌ جهت‌ نگهداری‌ شبکه‌
 • تشکیلات‌ پرسنلی‌ بهـره‌برداری‌ و نگهداری‌ شبکه‌
 • تعاریف‌ و اصطلاحات‌ در شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشـی‌
 • تعیین‌ نیازهای‌ آبی‌ در شبکـه‌
 • حقابه‌
 • راندمـان‌ انتقال‌ و توزیع‌
 • روش‌ محاسبه‌ آب‌ بهـاء
 • سیستم‌‌های‌ مدرن‌ تـوزیع‌ آب‌ در شبکه‌
 • سیستم‌های‌ اندازه‌گیـری‌ جریان‌ آب‌
 • ماشین‌‌آلات‌ و تجهیزات‌ مورد نیاز در بهره‌برداری‌ و نگهـداری‌ شبکه‌ کانال‌‌ها و زهکش‌‌ها
 • نحـوه‌ عقد قرار داد با مصرف‌‌کنندگان‌
 • نحوه‌ کنتـرل ‌جریان‌

اهداف