پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تشریفات برگزاری مناقصه ومزایده درمعاملات داخلی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تشریفات برگزاری مناقصه ومزایده درمعاملات داخلی
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - فنی
ماهیت دوره : دوره های تخصصی مدیریت منابع آب ایران
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

  • بیمه باربری ونصب
  • تبیین آئین نامه معاملات دولتی وآئین نامه
  • تشریح نکات مهم قانون محاسبه عمومی
  • حقوق تجارت درنظام حقوقی ایران
  • روش برگزاری مزایده عمومی برای فروش خودرو
  • روش برگزاری مزایده عمومی(فروش کالا)
  • روش برگزاری مناقصه محدود وعمومی درمعاملات خرید ساخت طراحی وساخت
  • معاملات شرکتهای آب وبرق
  • مفاهیم خرید واهمیت برگزاری مناقصه درمعاملات.
  • نحوه اخذ مجوزات انجام معامله

اهداف