پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره شاخص های کلیدی عملکرد در HSE در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره شاخص های کلیدی عملکرد در HSE
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 • مفهوم ارزیابی عملکرد و ضرورت آن
 • نقش و اهمیت اندازه گیری عملکرد در تصمیم گیری
 • ارزیابی اثربخش اقدامات کنترلی در HSE
 • معرفی شاخص های ارزیابی عملکرد و جایگاه آن
 • فرایند اندازه گیری عملکرد
 • مشکلات و معایب ارزیابی عملکرد غیر موثرHSE
 • ویژگی های شاخص های کارامد
 • شاخص های Lead و proactive
 • شاخص های Lag و Reactive

اهداف

آشنایی با شاخص های کلیدی عملکردHSE و نحوه محاسبات آن
 • مفهوم ارزیابی عملکرد و ضرورت آن
 • با شاخص های کلیدی عملکرد واکنشی در HSEآشنا شده باشند.
 • با شاخص های کلیدی عملکرد کنشی در HSEآشنا شده باشند
 • با اصول اندازه گیری و محاسبه شاخص های کلیدی عملکرد واکنشی در Hse آشنا شده باشد
 • با نحوه سنجش شاخص های کلیدی عملکرد کنشی در HSE آشنا شده باشد