پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره پدافند اقتصادی (دفاع اقتصادی) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره پدافند اقتصادی (دفاع اقتصادی)
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - غیر فنی
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 • آشنایی با مفاهیم و اصول اقتصاد
 • پدافند اقتصادی (تعاریف، شاخصها و معیارها)
 • آشنایی با مخاطرات اقتصادی
 • آسیب شناسی و آسیب پذیری در اقتصاد
 • راههای کاهش آسیب و افزایش میزان تاب آوری
 • مرور سیاستها و قوانین و مقررات مرتبط در کشور
 • مرور ویژگی­های اقتصاد مقاومتی
 • مرور برنامه ها و پروژه های پدافند اقتصادی صنعت آب و برق
 • کار عملی: تدوین مصادیق پدافند اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در حوزه عملیاتی مربوطه

اهداف

بسط و توسعه مبحث پدافند اقتصادی ارتقاء سطح آگاهی و دانش علمی و کاربردی مدیران و کارکنان صنعت آب و برق در زمینه پدافند اقتصادی
 • ارتقاء میزان آمادگی و تاب­آوری اقتصادی
 • افزایش تأثیر پدافند اقتصادی در برنامه ریزی
 • کاهش آسیب ­پذیری اقتصادی با اعمال راهکارهای عملیاتی