پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره شیوه های نوین جاسوسی اطلاعات صنعتی و و راهکارهای مقابله باآن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره شیوه های نوین جاسوسی اطلاعات صنعتی و و راهکارهای مقابله باآن
نوع دوره : کارگری
ماهیت دوره : دوره های حراست
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف