پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره روانشناسی برخورد با نگرش مصاحبه حراستی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره روانشناسی برخورد با نگرش مصاحبه حراستی
نوع دوره : کارگری
ماهیت دوره : دوره های حراست
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

اهداف