پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره استفاده کاربردی از تواناییهای سامانه اطلاعات مکانی در حوزه آب و برق در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره استفاده کاربردی از تواناییهای سامانه اطلاعات مکانی در حوزه آب و برق
نوع دوره : شغلی اختصاصی/مهارتی- تخصصی. تخصصی -پژوهشی(فنی)
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • انواع توابع تحلیلی کاربردی GIS در صنعت آب و برق
  • مفاهیم داده، پایگاه داده، سامانه اطلاعات مکانی، زیرساخت اطلاعات مکانی
  • مفهوم پروژه و انواع گزارش گیریهای مکانی و توصیفی
  • طبقه بندی و تهیه انواع نقشه های کاربردی
  • ورود و ویرایش داده ها

اهداف

  • انجام انواع گزارش گیریهای مکانی و توصیفی برای مدیریت داده ها
  • تهیه انواع نقشه های مورد نیاز
  • ورود و به روزرسانی داده ها