پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / مهارتی یا تخصصی - فنی
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره :
مدت : 12 ساعت

سرفصل

اهداف