پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با قانون محاسبات عمومی - گروه اول در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با قانون محاسبات عمومی - گروه اول
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - غیر فنی
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 20 ساعت

سرفصل

اهداف