پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مواد مخدر و پیامدهای سوء آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مواد مخدر و پیامدهای سوء آن
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 • کلیات و مفاهیم
 • کلیات و مفاهیم
 • آشنایی با انواع مواد مخدر و اثرات روانی و جسمانی هرکدام
 • اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر
 • علل و عوامل موثر در اعتیاد : عوامل فردی عوامل خانوادگی عوامل محیطی و اجتماعی
 • عواقب و پیامدهای ناخوشایند فردی و اجتماعی سوء مصرف موادمخدر
 • علایم مختلف سوء مصرف موادمخدر و نشانه‌های بالینی آن
 • علایم مختلف سوء مصرف مواد مخدر در محیط کار
 • راهکارهای پیشگیرانه از سوء مصرف مواد مخدر در سازمان های دولتی
 • کسب مهارتهای مورد نیاز زندگی برای مقابله با سوء مصرف مواد مخدر
 • شیوه‌های درمانی روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری
 • آشنایی با مراکز و مؤسسات درمانی
 • راهکارهای پیشگیرانه از سوء مصرف مواد مخدر در سازمان های دولتی

اهداف

 • هدف رفتاری: فراگیران با انواع مواد مخدر و اثرات آنها از جنبه های مختلف آشنا خواهندشد
 • هدف رفتاری: با عوامل موثر در اعتیاد و پیامدهای مختلف آن آشنا خواهند شد