پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‎های اجتماعی (ویژه مدیران عالی) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‎های اجتماعی (ویژه مدیران عالی)
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • مسئله‎شناسی (شناسایی جرایم و آسیب‎های مهم) با تکیه بر تجزیه و تحلیل آمار جنایی در سطح استان و طبقه‎بندی و تعیین اولویت جرایم و آسیب‎ها
  • مطالعه، تجزیه و تحلیل مسئله یا مسایل اصلی (جرایم و آسیب‎های مهم) مشتمل بر مباحث ناظر بر مطالعه الگوی جرم یا آسیب
  • شناسایی بزهکاران و بزه‎دیدگان و افراد در معرض خطر وقوع جرم یا آسیب و تجزیه و تحلیل علت و موقعیت وقوع جرم یا آسیب
  • شناسایی و تعیین راهکارهای پیشگیری اجتماعی و فرهنگی، انتظامیف حقوقی و قضایی و اتخاذ تدابیر مرتبط
  • مدیریت اجرایی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم با رعایت اصول تفکیک و ادغام (هماهنگی) از طریق تهیه طرح اجرایی مشتمل بر مباحث اجزای طرح اجرایی ( گردآوری اطلاعات اجرایی، تعیین اهداف، زمان‎بندی عملیات، تعیین تیم اجرایی و تقسیم وظایف و…)
  • ارزیابی و نظارت بر عملکرد فردی و جمعی در فرایند مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در استان‎ها و بررسی اثربخشی برنامه در تحقق اهداف

اهداف

  • هدف رفتاری: بینش و ارتقاء سطح آگاهی‎های حرفه‎ای مدیران و ایجاد هماهنگی در آنان نسبت به موضوع پیشگیری از جرم