پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره خصوصی سازی و سیاستهای صدراصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره خصوصی سازی و سیاستهای صدراصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 • الزامات مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی خصوصی سازی
 • تبعات و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خصوصی سازی
 • چالش ها ، مسایل و راهکارهای پیش رو در پیاده سازی مفاد اصل 44 قانون اساسی
 • خصوصی سازی و روند اقتصاد جهانی
 • مفاهیم و تعاریف خصوصی سازی
 • نقش خصوصی سازی در توسعه سرمایه گذاری
 • تبعات و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خصوصی سازی
 • الزامات مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی خصوصی سازی
 • خصوصی سازی و روند اقتصاد جهانی
 • خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • مفاد اصل 44 قانون اسای جمهوری اسلامی ایران و تفسیر آن
 • بسترهای اجرایی و قانونی پیاده سازی مفاد اصل 44 قانون اساسی
 • روشها و فرایندهای واگذاری شرکتهای دولتی
 • تجارب برخی از کشورها در خصوصی سازی
 • چالش ها ، مسایل و راهکارهای پیش رو در پیاده سازی مفاد اصل 44 قانون اساسی

اهداف

 • هدف رفتاری: شرکت کنندگان با نظریات و اصول و مبانی علمی خصوصی سازی، نقش آن در توسعه از ابعاد مختلف و سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشنا خواهند شد