پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره جعل اسناد و راههای مقابله با آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره جعل اسناد و راههای مقابله با آن
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 • مفهوم سند
 • اعتبار سند و اصول حاکم بر اعتبار سند
 • انواع و اقسام سند (رسمی، عادی...) ویژگی های هرکدام
 • مفهوم جعل اسناد و مدارک
 • ابعاد حقوقی و کیفری جعل انواع اسناد و مدارک
 • راههای شناسایی و کشف جعل اسناد
 • ابزارها و تجهیزات شناسایی و کشف جعل اسناد
 • راهها و روشهای اثبات اصالت اسناد و مدارک
 • راهای پیشگیری و مقابله با جعل اسناد
 • نقش سازمانها و دستگاههای اجرایی در پیشگیری از جعل اسناد

اهداف

 • هدف رفتاری: فراگیران در پایان دوره : با معنی و مفهوم اسناد و ویژگی های مختلف هریک از انواع اسناد و مدارک آشنا خواهند شد
 • هدف رفتاری: جعل اسناد و راههای شناخت و پیشگیری از جعل اسناد و پیامدهای حقوقی جعل اسناد آشنا خواهند شد.