پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آموزش انتظامی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آموزش انتظامی
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • مقدمه و کلیات دانستیهای انتظامی
  • بسترها و زمینه های آسیب زا
  • روابط اجتماعی
  • هنجارها و انحرافات اجتماعی
  • انواع کنترل‌های اجتماعی و تعامل بین آنها
  • عمده ترین تهدیدات و آسیب‌های دامن گیر کارکنان دولت
  • زمینه های پیشگیری از آسیبها و تهدیدات کارکنان دولت
  • ریشه‌های روانشناختی و جامعه شناختی ارتکاب جرم
  • اقدامات پیشگیرانه درخانواده، محل کار،...

اهداف

  • هدف رفتاری: شرکت کنندگان در پایان دوره با زمینه ها و عوامل تهدید کننده امنیت فردی و اجتماعی و زمینه های آسیب زا با هدف پیشگیری آشنا خواهند شد