پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 2 ساعت

سرفصل

 • مفاهیم و تعاریف ( یارانه ها ، انواع یارانه ، طبقه بندی یارانه ها )
 • پیشینه پرداخت یارانه در جهان
 • پیشینه پرداخت یارانه در ابران
 • مبانی و اصول طرح تحول اقتصادی
 • دلایل و اهداف پرداخت یارانه
 • مبانی قانونی هدفمند سازی یارانه ها به مثابه یکی از ابزارهای طرح تحول اقتصادی
 • اهداف دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها
 • اقدامات دولت در طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها
 • فواید هدفمند سازی یارانه ها
 • پیامدها و اثرات هدفمند کردن یارانه ها
 • ارتباط هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف

اهداف

آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها – انتشارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 • هدف رفتاری: آشنایی کارکنان دولت با نظام هدفمند کردن یارانه ها و اهداف آن