پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با مولفه های اجتماعی موثر برسلامت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با مولفه های اجتماعی موثر برسلامت
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 • تعیین جایگاه سلامت در قانون اساسی 
 • تعریف و درک جدید از سلامت
 • تعریف و درک جدید از نقش سازمانها در سلامت
 • آشنایی با مؤلفه‏های اجتماعی موثر بر سلامت
 • تعیین نمونه‏هایی از نقش و مسئولیت‏های سازمانها در سلامت جامعه

اهداف

1-     مؤلفه‏های اجتماعی موثر بر سلامت- شاخص‏ها و ابزار سنجش- دبیرخانه اولین همایش و جشنواره ملی مؤلفه‏های اجتماعی موثر بر سلامت - وزرات بهداشت و درمان آموزش پزشکی2-     جزوات آموزش ارتقای سلامت جامعه - خانم دکتر نسترن کشاورزی 3- دانشیار سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • هدف رفتاری: فراگیر بتواند پس از اتمام دوره مؤلفه های سلامت را در سازمان خود احصاء و مستندات مربوطه را ارائه نماید
 • هدف دانشی: تواناسازی مدیران در درک مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت جامعه
 • هدف دانشی: آشنایی افراد با مسئولیت های اجتماعی خود در حیطه سلامت
 • هدف دانشی: آشنایی با نقش نهادها و سازمان‏های خارج از وزارت بهداشت در سلامت جامعه
 • هدف دانشی: آشنایی با نقش وظایف و نحوه ارتباط سازمان ها در سلامت جامعه (تهدیدها و فرصت‏ها)
 • هدف دانشی: آشنایی مدیران و کارکنان با مسئولیت های آنان در حیطه سیاستگزاری برای سلامت جامعه
 • هدف دانشی: آشنایی با وظایف و نحوه پاسخگویی عملکردهای مدیریتی سازمان برای سلامت