پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با نظام و آیین نامه دورکاری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با نظام و آیین نامه دورکاری
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • مفاهیم و کلیات دورکاری ( دورکاری ، کارمند دورکار،کارگروه اجرایی و غیره، تجارب سایر کشورها در دورکاری )
  • دورکاری و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن
  • مشاغل قابل دورکاری
  • الزامات دورکاری ( وظایف کارمند دورکار، تعهدنامه دورکاری،وظایف و تکالیف دستگاه اجرایی )
  • فرایند اجرای دورکاری در دستگاههای اجرایی
  • دستورالعمل اجرایی آیین نامه دورکاری و ضوابط ارزیابی عملکرد کارمندان دورکار
  • دستورالعمل اعمال مقررات اداری برای کارمندان دورکار

اهداف

-         منابع مورد تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
  • هدف رفتاری: آشنایی کارمندان و مدیران با مفاهیم و آیین نامه و دستورالعمل دورکاری به منظور افزایش بهره وری دورکاری در دستگاه های اجرایی