پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول و کاربرد مدیریت دانش در صنعت آب وبرق در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول و کاربرد مدیریت دانش در صنعت آب وبرق
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • مدل های اجرایی مدیریت دانش در صنعت آب و برق
  • موانع استقرار مدیریت دانش در صنعت آب و برق
  • تعریف مدیریت دانش از دیدگاه سازمان بهره وری آسیایی (APO )
  • کلیات پیاده سازی و استقرار مدل APO در صنعت آب و برق
  • مزایای سازمان متاثر از مدیریت دانش
  • شاخص های سنجش عملکرد مدیریت دانش در صنعت آب و برق
  • آشنایی و مرور پروژه های مدیریت دانش در وزارت نیرو

اهداف

  • هدف رفتاری: شرکت کنندگان دراین دوره، مفاهیم، اصول و اهمیت استقرار مدیریت دانش در سازمان خود و مراحل اجرای این نظام را فرا میگیرند