پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
نوع دوره : عمومی- توانمندی های عمومی و اجتماعی
ماهیت دوره : دوره های عمومی
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 14 ساعت

سرفصل

 • 1- مدیریت سیستم‌های اطلاعات
 • 1-1- مفاهیم و ضرورت سیستم‌های اطلاعاتی
 • 2-1- مشارکت‌کنندگان در توسعه یک سیستم اطلاعاتی
 • 3-1- فازهای توسعه سیستم اطلاعاتی ( شناخت، توسعه و طراحی، اجرا، نگهداری)
 • 4-1- سیکل توسعه سیستم و ارتباط بین مراحل
 • 5-1- آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و مؤلفه‌های آن
 • 2- مدیریت فرایندهای سازمانی
 • 1-2- اصول و مفاهیم نگاه فرایندی
 • 2-2- ضرورت و اهمیت مدیریت فرآیند سازمانی و ایجاد نگرش فرآیندگرا
 • 3-2- تقسیم‌بندی فرآیندها
 • 1-3-2- فرآیند اصلی
 • 2-3-2- فرآیند پشتیبانی
 • 3-3-2- فرآیند توسعه
 • 4-2- چرخه حیات مدیریت فرآیندها
 • 5-2- نحوه مدل سازی و مستندسازی فرآیندها در سازمان
 • 6-2- تعیین منابع و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز فرآیندها
 • 7-2- تحلیل فرآیندها و شاخص‌های سنجش فرآیندی
 • 8-2- معرفی استانداردهای مدل‌سازی فرآیند
 • 9-2- سطوح بلوغ فرآیندها
 • 10-2- نحوه پیاده‌سازی فرآیندها با ابزارهای فاوا
 • 3- آشنایی با مدیریت دانش
 • 1-3- مفاهیم و تعاریف
 • 1-1-3- داده (Data)
 • 2-1-3- اطلاعات (information)
 • 3-1-3- دانش (Knowladge)
 • 4-1-3- دانش صریح (Explicit)
 • 5-1-3- دانش ضمنی (Tacit)
 • 6-1-3- تعریف و مزایا و اهمیت مدیریت دانش
 • 7-1-3- انواع دانش
 • 1-7-1-3- دانش نیروی انسانی
 • 2-7-1-3- دانش مکانیزه
 • 3-7-1-3- دانش مستند
 • 4-7-1-3- دانش خودکار( اتوماتیک)
 • 8-1-3- تبدیل دانش
 • 1-8-1-3- اجتماعی سازی از ضمنی به ضمنی
 • 2-8-1-3- برونی‌سازی از ضمنی به صریح
 • 4-8-1-3- درونی‌سازی از صریح به ضمنی
 • 2-3- عناصر مدیریت دانش
 • 1-2-3- دانش
 • 2-2-3- فناوری اطلاعات
 • 3-2-3- ساختار سازمانی
 • 4-2-3- فرهنگ سازمانی
 • 3-3- چرخه‌ی دانش
 • 4-3- فرآیندهای مدیریت دانش
 • 5-3- آشنایی با ابزارهای مدیریت دانش
 • 6-3- آشنایی با مدل‌های مدیریت دانش
 • 1-6-3- مدل Nonaka
 • 2-6-3- مدل Tekeuchi
 • 3-6-3- مدل Zack
 • 4-6-3- مدل فرآیندهای دانایی پرویست
 • 7-3- چرخه حیات کسب دانش بر اساس روش شناسی گپ
 • 8-3- گام‌های عملی برای استقرار مدیریت دانش
 • 9-3- موانع ایجاد و استقرار مدیریت دانش در سازمان‌ها
 • 10-3- ارائه مثال‌هایی از پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها

اهداف

کتاب : سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت – دکتر سیدمحمد محمودی کتاب : سیستم‌های اطلاعات مدیریت – علی علی پناهی کتاب : Megraw – Hill2008lntroduction to Systems Analysis and Design ,Whitten , Bentley)) برنامه درسی : مدیریت فرآیندهای سازمانی ( سازمان دانشگاه آزاده اسلامی – دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی کتاب : مدیریت فرآیندهای سازمان ( ناشر : انتشارات اندیشه سرا – ترجمه‌ی : دکتر عباس سقایی، مهندس علی کیا، مهندس فرزام تهم) کتاب پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار ( انتشارات نشر بازرگانی) کتاب زبان اصلی : Handbook on Business Process Mangement کتاب مدیریت دانش : نویسنده : دکتر سیدعلی اکبر احمدی و علی صالحی کتاب زبان اصلی : Knowledge Management Handbook Collaboration and Social Networking
 • هدف دانشی: بهبود محیط کسب و کار دولت با استفاده از فناوری اطلاعات
 • هدف دانشی: دانش بنیان کردن نظام اداری کشور