پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت تضاد بین فردی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت تضاد بین فردی
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

 •        سبک‌ها و رویکردهای حل تعارض
 • o ضرورت و اهمیت مدیریت تعارض
 • o مدیریت تعارضات درون تیم
 • o مهارت‌های مذاکره
 • o       انواع تعارض و ریشه‌های بروز تعارض در سازمان
 • o       تعاریف، مفاهیم و مبانی تعارض و مدیریت تعارض
 • o       رویکردهای مختلف به تعارض در سازمان
 • o       سبک‌های پنج‌گانه حل تعارض (مدل توماس-کیلمن)
 • رویکردهای حل تعارض
 • مهارت‌ها و تکنیک‌های حل تعارض
 • مهارت‌های حل تعارض
 •  مبانی و مفاهیم اولیه

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری: تعارضات بین فردی در سازمان را تشخیص دهد و ریشه‌های احتمالی آن را تشخیص دهند.
 • اهداف رفتاری: تکنیک‌ها و مهارت‌های کلیدی در مدیریت تعارض را بشناسند و به‌کارگیرند.
 • اهداف رفتاری: ضرورت و اهمیت مدیریت تعارض در سازمان را درک کنند.
 • اهداف رفتاری: مفاهیم و مبانی اولیه در مدیریت تعارض را بشناسند.
 • اهداف دانشی: درک تعارضات بین فردی، ریشه یابی و پیشنهاد راهکار