پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت استرس(مدیران شهری، اعضای هیأت مدیره تولید نیروی برق حرارتی) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت استرس(مدیران شهری، اعضای هیأت مدیره تولید نیروی برق حرارتی)
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • -         آشنایی با مدل شایستگی در جهت کنترل استرس سازمانی
  • -         ارزیابی وپایش استرس
  • -         تعاریف ، اصول و مبانی استرس
  • -         روشهای مواجهه و کنترل استرس کارکنان
  • -         روشهای کاهش استرس
  • -         فنون رفتاری در مدیریت استرس
  • -         فنون شناختی در مدیریت استرس
  • ارائه مطالعات موردی استرس در صنعت آب و برق

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: پس از گذرانیدن این دوره فراگیر قادر خواهد بود: استرس را بشناسد واژه های مدیریت استرس را توضیح دهد.