پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت مدل های ذهنی(مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره توانیر) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت مدل های ذهنی(مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره توانیر)
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 24 ساعت

سرفصل

 •    دیسیپلین مدلهای ذهنی با تمرکز بر قوانین آن
 •    شرح مفهومی و اجرائی مدیریت مدلهای ذهنی در سطح یک سازمان از طریق سناریو پردازی و طرح ریزی سازمانی
 •     فرایند دستیابی به پیش فرضهای مدیریتی
 •     مدل مدیریت مدلهای ذهنی
 •      فرایند آزمون پیش فرضها و دسته بندی آنها
 • جوهره مدیریت و سیر تحول آن در یکصد سال اخیر از مکتب کلاسیک به مکتب یادگیری مدیریت و آشنائی کلی با دیسیپلینهای سازمان یادگیرنده
 • فرایند تعیین مدل بهبود پیش فرضها با توجه به دسته بندی آنها

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری:       آشنا کردن فراگیران با مفهوم کلی سازمان یادگیرنده و دیسیپلینهای آن با تمرکز بر دیسیپلین مدلهای ذهنی
 • اهداف رفتاری: ·         درک مفهوم مدیریت مدلهای ذهنی در فرد و سازمان و مدلهای مفهومی و اجرائی آن
 • اهداف رفتاری: ·         کسب مهارت انجام فرایند مدیریت مدلهای ذهنی خود توسط هرفرد
 • اهداف رفتاری: درک مفهومی مدیریت مدلهای ذهنی در سطح یک سازمان از طریق سناریو پردازی و طرح ریزی سازمانی