پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت جلسات هیات مدیره(اعضای هیئت مدیره توانیر) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت جلسات هیات مدیره(اعضای هیئت مدیره توانیر)
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • ارائه استانداردهای مختلف جهانی و ایرانی با نگاهی به اصول حاکمیت شرکتی در ارتباط با تعداد ، مدت زمان و الزمات اسامی جلسه
  • تبیین پیش نیازهای برگزاری جلسه ای مناسب برای هیات مدیره
  • تبیین رویکردهای مختلف تصمیم گیری درجلسات هیات مدیره
  • تشریح انواع روشهای برگزاری جلسات هیات مدیره و فرآیند مدیریت جلسات
  • تشریح مفهوم جلسات هیات مدیره وانواع آن

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: تشریخ مفهوم با اهمیت مدیریت اثر بخش برجلسات هیات مدیره و تشریح الزمات و ابزارهای برگزاری جلسه ای سازنده برای هیات مدیره