پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره توسعه و بالنده سازی هیات مدیره(اعضای هیئت مدیره توانیر) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره توسعه و بالنده سازی هیات مدیره(اعضای هیئت مدیره توانیر)
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

 • ارزیابی عملکرد و اثر بخشی هیات مدیره و مدیرعامل
 • اصول اجرایی هیات مدیره :
 • برنامه کاری سالانه برای هیات مدیره
 • تعاریف حاکمیت شرکتی
 • ساختار و ترکیب هیات مدیره :
 • سیرتحول مدیریت بنگاهها
 • شرح وظایف اعضاء هیات مدیره
 • شرح وظایف دبیرهیات مدیره
 • شرح وظایف رئیس هیات مدیره
 • ماموریتهای هیات مدیره
 • معیارهای انتخاب اعضای هیات مدیره
 • مفاهیم و اصطلاحات کلیدی
 • مفهوم مستقل بودن
 • نحوه همکاری و تعامل میان رییس هیت مدیره و مدیرعامل
 • نقش هیات مدیره درجهت دهی استراتژیک

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری: اصول اجرایی هیات مدیره را شرح دهد.
 • اهداف رفتاری: ساختار و نحوه انتخاب و ترکیب هیات مدیره را توضیح دهد.
 • اهداف رفتاری: معیارهای انتخاب اعضای هیات مدیره را بیان کند.
 • اهداف رفتاری: نظام حاکمیت شرکتی و مبانی آن را شرح دهد.
 • اهداف رفتاری: وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره را بیان نماید.