پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بررسی ساختار و ترکیب اعضای هیات مدیره(اعضای هیئت مدیره توانیر) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بررسی ساختار و ترکیب اعضای هیات مدیره(اعضای هیئت مدیره توانیر)
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

 • - چرایی توجه به ترکیب هیات مدیره
 • - اصول بهینه سازی ترکیب هیات مدیره با تشریح هریک از اصول 5 گانه مطرح در این زمینه
 • - اندازه هیات مدیره و تنوع موجود درآن
 • - تحلیل پیچیدگی های ترکیب هیات مدیره ها از منظر نظریه سبد سازمانی
 • - تحلیل ترکیب هیات مدیره از منظر جنسیت ، سن ، تنوع ، استقلال و چند عضویتی بودن و اثرات آن برعملکرد شرکت و هیات مدیره
 • - عوامل موثر و متاثر از ترکیب هیات مدیره
 • - کمیته های هیئت مدیره : ضرورتی که شناخته نشده است.
 • اصول بهینه سازی ترکیب هیات مدیره با تشریح هریک از اصول 5 گانه مطرح در این زمینه
 • اندازه هیات مدیره و تنوع موجود درآن
 • تحلیل پیچیدگی های ترکیب هیات مدیره ها از منظر نظریه سبد سازمانی
 • تحلیل ترکیب هیات مدیره از منظر جنسیت ، سن ، تنوع ، استقلال و چند عضویتی بودن و اثرات آن برعملکرد شرکت و هیات مدیره
 • چرایی توجه به ترکیب هیات مدیره
 • عوامل موثر و متاثر از ترکیب هیات مدیره
 • کمیته های هیئت مدیره : ضرورتی که شناخته نشده است.

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
 • اهداف رفتاری: تشریخ مفهوم ترکیب هیات مدیره و چگونگی تاثیرگذاری آن برعملکرد هیات مدیره و شرکت