پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ارزیابی عملکرد هیات مدیره (اعضای هیئت مدیره توانیر) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ارزیابی عملکرد هیات مدیره (اعضای هیئت مدیره توانیر)
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • ارزیابی فردی و تیمی (از رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تا کل تیم هیات مدیره) با ارایه فرمهای متنوع ارزیابی عیات مدیره به حاضرین درکارگاه و ارایه تجربیات علمی و عملی مدرسین کارگاه در این زمینه
  • انواع شیوه های ارزیابی هیات مدیره و معیارهای متنوع ارزیابی آن
  • چرایی ارزیابی عملکرد هیات مدیره و جایگاه آن در حاکمیت مناسب شرکتی
  • فرآیند ارزیابی هیات مدیره در قالب بررسی مدلهای کیل و نیکلسون (2005) مدل برق و لورا (2004) و مدل ارایه شده درهمایش حاکمیت شرکتی (مدل 8چ) توسط پژوهشگران موسسه در ارزیابی هیات مدیره و چگونگی بومی نمودن آن براساس فضای شرکتها و سازمانهای داخلی با ارائه فرم مربوط به فرآیند ارزیابی به اعضای حاضر درکارگاه
  • نتایج مورد انتظار از ارزیابی هیات مدیره و ارایه راه کار جهت تحقق ارزیابی اثر بخش در هیات مدیر

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09
  • اهداف رفتاری: "تشریخ مفهوم با اهمیت ارزیابی هیات مدیره و ارائه مدلی جامع و کاربردی در فضای داخلی جهت ارزیابی عملکرد هیات مدیره ها