پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی
نوع دوره : مدیریت - میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  •    تعاریف مدیریت و کیفیت تصمیم گیری
  •    شناسایی نیاز و اصول نیا زسنجی در ارائه خدمات تصمیم گیری
  •    هشت اصل کیفیت: (رهبری،/دیدگاه سیستمی،/دیدگاه فرایندی،/دیدگاه واقعی، /مشارکت تمامی تصمیم گیری اعضای سازمانی،/تقسیم سود بین تامین کنندگان/ بهبود مستمر،/مشتری گرایی)
  •     تعاریف و مفاهیم کیفیت در مدیریت تصمیم گیری
  •       فنون اجرای کیفیت: پنج اس (5s) سیستم مدیریت مشارکتی (ss)، حلقه های کنترل کیفیت و حل مساله (QCC)، مدیریت کیفیت جامع(TQM)
  • فنون بهبود کیفیت: مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (BPR)، مدلهای تعالی سازمانی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09