پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کیفیت زندگی کاری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کیفیت زندگی کاری
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • -        آفتهای کیفیت زندگی کاری
  • -        ابعاد کیفیت زندگی کاری
  • -        برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری
  • -        تأثیر کیفیت زندگی کاری بر سازمان
  • -        تعاریف و مفاهیم کیفیت زندگ یکاری(کیفیت نظام کار)
  • -        دیدگا ههایی در رابطه با کیفیت زندگی کاری
  • -        شاخص های کیفیت زندگی کاری
  • -        عوامل مؤثر بر کیفیت زندگ یکاری

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09