پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کاربرد آمار در مدیریت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کاربرد آمار در مدیریت
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 9 ساعت

سرفصل

  • -        آمار و ضرورت آن در مدیریت، جامعه و نمونه، سیر تحول آمار، نمادگزاری مجموع مشاهدات و عمل جمع
  • -        نمودارها و استفاده از آنها در مدیریت و اهمیت نمونه گیری، اصول و روشهای نمونه گیری، مفهوم احتمالات آزمون معنادار بودن
  • پارامترهای مرکزی، پارامترهای پراکندگی، طبق هبندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری، توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09