پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره طراحی ساختارهای سازمانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره طراحی ساختارهای سازمانی
نوع دوره : مدیریت - میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  •      انتخاب طرح سازمانی مطلوب
  •      عوامل تعیین ساختار
  •       عوامل موثر بر طرح ریزی سازمانی
  •       مراحل و مبانی سازماندهی رسمی
  •       نگرشی نو در طراحی ساختار سازمانی
  •        انواع ساختا رهای سازمانی
  • سازمان دادن برای نو سازی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09