پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره روابط کار در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره روابط کار
نوع دوره : مدیریت - پایه
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  •     مفروضات ارزشی روابط کار
  •      مفاهیم و تاریخچه روابط کار و کرامت انسانی در سازمان
  •       تئور یها و نظا مهای روابط کار
  •       مدیریت و روابط کار
  •       مفاهیم و تاریخچه روابط کار
  •        بازنشستگی و بیمه و فرایند پایان کار
  •        مفاهیم و قوانین استخدام کشوری
  • پیدایش قانون کار، فرایند تنظیم کار
  • حفظ کرامت انسانی
  • داوری و میانجیگری و نقش مشاوره

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09