پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره راهبردهای آموزش و توان‎ افزایی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره راهبردهای آموزش و توان‎ افزایی
نوع دوره : مدیریت - میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  •   تعاریف و مفاهیم و الزامات برنامه های توانمندسازی
  •    چالشهای موجود در تواناسازی
  •    فرآیند توانمند سازی و عوامل موثر بر آن
  •     دستاور دهای حاصل از اجرای توانمند سازی
  •      محدودیتهای اجرایی توانمند سازی کارکنان
  •       فنون و ابزار خلق توانمندسازی
  • استراتژی مربوط به توانمند سازی کارکنان
  • توانمند سازی و ارز شهای اخلاقی

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09