پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره خلاقیت و نوآوری (سازمانی) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره خلاقیت و نوآوری (سازمانی)
نوع دوره : مدیریت - میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

 •     خلاقیت و نوآوری در مدیریت
 •      چگونگی تاثیر متغیرهای ساختاری، فرهنگ سازمانی و متغیرهای منابع انسانی برنوآوری
 •       نقش مدیر در پرورش خلاقیت
 •        انواع خلاقیت و نوآوری
 •        چگونگی ارتباط خلاقیت و نوآوری
 •        طبقه بندی خلاقیت و نوآوری
 •        مفاهیم نوین و ویژگیهای تفکر خلاق و ابداعی (تخیل خلاق)
 •        نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری (فردی- سازمانی)
 •         تعاریف، مفاهیم، ویژگیها و اصول خلاقیت و نوآوری
 •         رهبری و نوآوری
 •         فرصتهای خلاقیت و نوآوری (داخلی- خارجی)
 •         ویژگی های افراد و سازمانهای خلاق ونوآور
 • نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09