پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  •      ابعاد و حوز ههای تهدید نرم (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی(
  •       رو شهای اعمال تهدید نرم
  •       شگردهای جنگ نرم (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی(
  •        مفهوم شناسی جنگ نرم
  •         راههای مقابله با جنگ نرم
  •         منابع و ابزارهای تهدید نرم
  •         ویژگیهای تهدید نرم
  • کالبدشکافی پروژه جنگ نرم در ایران

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09