پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن
نوع دوره : مدیریت - پایه و میانی
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • -        قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 27 بهمن ماه 1380)
  • آشنایی با قوانین و مقررات (ویژه مدیران، ذیحسابان و کارشناسان مالی دستگاههای اجرایی)
  • اشاره بر موضوعات و مواد قانونی که مرتبط با وظایف و ماموریتهای مدیران در سطح میانی میشود
  • قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 15 آبان ماه 1384 )

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09