پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کاهش ضایعات در انبار در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کاهش ضایعات در انبار
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

 • FAMو نگهداری و مراقبت کالا و موجودی
 • ارتباط اصلی حوزه تولید و QC و انبار در بخش صنعت
 • اسناد و مدارک مورد نیاز انبارها و فرم های قانونی
 • انبارش کمتر از طریقZQC
 • تامین ساختمان و تجهیزات انبارها به منظور پیشگیری از ضایعات
 • روشهای آدرس گذاری با تعیین محل کالا و اقلام با توجه به فضای انبار
 • روشهای ارزیابی موجودیFife , life و نقش آن در قیمت تمام شده محصول
 • روشهای انبار گردانی و کنترل موجودی
 • روشهای طبقه بندی کالا
 • روشهای محاسبه مقادیر موجودی هر یک از اقلام کالا
 • روشهای کدگذاری
 • نقش و اهمیت انبارها
 • کاربرد s5 در انبا ر های صنعتی
 • کنترل موجودی از طریق سیستم ABC

اهداف