پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • استفاده از نگارش ویژه، رعایت ایجاز و اختصار، درجه بندی)
  • اصول کلی خلاصه سازی : (برجسته نمودن هدف یا موضوع، رعایت اصل جامعیت و کمال خلاصه،
  • انواع تلخیص : (تفصیلی، ارجاعی، آزاد، موضوعی، علمی، نموداری و جدولی، فهرستی، تلفیقی)
  • عوامل موثر در تهیه و پدیدآوردن خلاصه
  • فایده و هدف تلخیص
  • مراحل تلخیص : (شناسایی و تلخیص، مطالعه و یادداشت برداری، آماده سازی خلاصه)
  • مراحل نگارش : (مقدماتی، وارسی پیش‏نویس، ویرایش و پردازش، بازنویسی و ارایه)
  • مفاهیم و تعاریف

اهداف