پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره فنون مذاکره و فن دفاع در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره فنون مذاکره و فن دفاع
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

 • اقدام به حمله
 • الف ) مبانی و کلیات :
 • انعقاد قرارداد با توجه به حالات اشخاص
 • ایجاد وقفه در مذاکره
 • ب ) بکارگیری تاکتیکها و زمان استفاده از آنها :
 • براانگیختن رفتار انسانی
 • بکارگیری نیروهای فردی در مذاکره
 • تصمیم به ایجاد تغییر در محیط
 • تعیین محل مذاکره
 • ج ) استفاده از محیط مذاکره به نفع خود :
 • حمله غافلگیرانه
 • د ) فن دفاع
 • دراختیار گرفتن دستور جلسه
 • زبان اشاره
 • طرح ریزی برنامه های مسافرت
 • طرح محیط های فیزیکی
 • عبور از موانع
 • مبارزه با عامل خستگی

اهداف