پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 24 ساعت

سرفصل

 • انواع گزارش
 • اهمیت گزارش نویسی
 • تهیه و ارائه یک نمونه گزارش فنی
 • جمع آوری اطلاعات فنی
 • روش تهیه پیش نویس
 • سبک های مختلف نگارش
 • طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها
 • مراحل چهارگانه تهیه گزارش
 • نحوه بررسی مجدد و ارزیابی گزارش
 • نشانه گزاری در متن گزارش

اهداف

 • هدف دانشی : آشنایی با گزارش نویسی فنی در حیطه دانش