پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار
نوع دوره : شغلی اختصاصی/مهارتی- تخصصی. تخصصی -پژوهشی(فنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 36 ساعت

سرفصل

  • تعریف حادثه و انواع آن
  • تعریف و مشخص کردن مناطق مختلف با توجه به عوامل بالقوه خطرناک
  • شناخت عوامل حوادث (شرایط ناایمن طبیعی)
  • طریقه محاسبه ضرائب آمار ایمنی و شدت آن
  • فراوانی حوادث واقداماتی که پس از وقوع حادثه انجام می شود
  • نحوه تهیه گزارش حوادث و لزوم تهیه گزارش
  • هزینه مستقیم و غیر مستقیم حوادث
  • کنترل مراحل مختلف حادثه و کاهش اثرات آن

اهداف

  • هدف دانشی : آشنایی با عوامل حوادث ناشی از کار