پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره سیستم تحریک ژنراتور در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره سیستم تحریک ژنراتور
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 24 ساعت

سرفصل

  • انواع سیستمهای تحریک استاتیک و عملکرد آنها
  • انواع سیستمهای تحریک دینامیک و عملکرد آنها
  • تأثیر عملکرد سیستم تحریک در شرایط باردبری
  • تأثیر عملکرد سیستم تحریک در شرایط بی باری
  • معرفی سیستمهای تحریک دینامیک و استاتیک و مقایسه آنها

اهداف

  • هدف دانشی : آشنایی با سیستم تحریک ژنراتور سنکرون در حیطه دانش