پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بهره برداری نیروگاه بخاری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بهره برداری نیروگاه بخاری
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 32 ساعت

سرفصل

  • دستورالعملها ، چک لیست ها والگوهای مدرن بهره برداری
  • سیستم پرسنل نیروگاه بخاری وظایف هر کدام
  • نحوه راه اندازی سرد یک نیروگاه بخاری نمونه راه اندازی
  • یادآوری اجزاء اصلی و فرعی نیروگاه بخاری
  • یادآوری سیستمهای کنترل و حفاظت نیروگاه بخاری

اهداف

  • هدف دانشی : توانائی در انواع بهره برداری نیروگاههای بخاری در حیطه مهارت